Algemene voorwaarden BRYCK B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en precontractuele
afspraken die tussen BRYCK B.V. (hierna BRYCK®) en de wederpartij zijn gemaakt of zullen worden gemaakt. Ook zijn
de algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de website van www.bryck.nl/ .
Door het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst, bevestigt u aan BRYCK® dat u de
algemene voorwaarden in zijn geheel heeft gelezen en ondubbelzinnig akkoord gaat met de inhoud van de algemene
voorwaarden.
De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen BRYCK® en haar
contractpartijen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Indien ten aanzien van enige bepaling een
afwijkende regeling geldt, omdat de wederpartij een natuurlijk persoon is, dan wordt zulks uitdrukkelijk in een
afzonderlijke bepaling weergegeven. Dit met het doel de consumentenrechten van de natuurlijk persoon te
beschermen.

Artikel 1 Definities

BRYCK B.V./ BRYCK®: de ontwerper van deze algemene voorwaarden is BRYCK®, zijnde de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en statutair gevestigd te Joure (8503 AD) aan de Morseweg 12. De activiteiten van
de onderneming BRYCK® richten zich onder andere op interieur en ruimtelijk- en interieurontwerp.
Wederpartij: onder wederpartij wordt verstaan alle personen die, dan wel namens of rechtsgeldig
vertegenwoordigd, de natuurlijk persoon is of de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigd en een
overeenkomst aangaat of een overeenkomst wil aangaan met BRYCK® dan wel een bestelling plaatst bij BRYCK®, via
de webshop van BRYCK®, telefonisch, per e-mail of fysiek in de showroom van BRYCK®.
Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst, op basis waarvan BRYCK® zich verplicht tot het
leveren van een product dat BRYCK® aanbiedt, al dan niet via haar website. De inhoud van de overeenkomst wordt
mede bepaald door het soort product dat door de wederpartij bij BRYCK® wordt besteld.
Producten: alle producten die BRYCK® maakt dan wel te koop aanbiedt, zijnde, doch niet beperkt tot,
designmeubelen, tafels, accessoires en een rek voor hout. De producten zijn beschermd met het intellectuele
eigendomsrecht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemeen

 

Met uitsluiting van andere algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing de onderhavige algemene
voorwaarden van BRYCK®. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van anderen, waaronder die van de
wederpartij, worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook op de rechtsverhouding welke mogelijk kan
ontstaan tussen BRYCK® en derden, zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden.
Indien er sprake is van wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst, welke leiden tot verhoging of verlaging van
de overeengekomen prijs, dient die verhoging of verlaging afzonderlijk schriftelijk te worden overeengekomen.
Daarin volstaat ook een e-mail bericht. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, dan geldt de
geschillenregeling zoals in deze algemene voorwaarden is bepaald.

 


Artikel 3 Toepasselijkheid B2B


Alle offertes worden gedaan met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden. Alle offertes gericht aan de
wederpartij, welke een onderneming is, worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte een
afwijkende periode vermeldt. Na verloop van één maand vervalt de offerte.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Ieder aanbod gedaan door BRYCK® is vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst
komt tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij BRYCK® de overeenkomst schriftelijk aanvaardt. De
aanvaarding kan ook per e-mail geschieden.
Indien een bestelling geplaatst wordt via de webshop c.q. website van BRYCK®, dan komt de overeenkomst tot stand
bij het bestellen van een product.
De wederpartij die de overeenkomst via de website van BRYCK® aangaat, gaat bij het afronden van de bestelling
akkoord met de algemene voorwaarden door deze akkoord aan te vinken.

 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst


Ieder aanbod gedaan door BRYCK® is vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst
komt tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij BRYCK® de overeenkomst schriftelijk aanvaardt. De
aanvaarding kan ook per e-mail geschieden.
Indien een bestelling geplaatst wordt via de webshop c.q. website van BRYCK®, dan komt de overeenkomst tot stand
bij het bestellen van een product.
De wederpartij die de overeenkomst via de website van BRYCK® aangaat, gaat bij het afronden van de bestelling
akkoord met de algemene voorwaarden door deze akkoord aan te vinken.

 


Artikel 5 Wijzigingen van de algemene voorwaarden


BRYCK® is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen. In het geval
van wijzigingen van de algemene voorwaarden zal BRYCK® de wederpartij daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen. Het ontbreken van een melding doet geen afbreuk aan de geldigheid van de aangepaste voorwaarden. Indien
de wederpartij niet binnen 14 dagen kenbaar maakt dat enige bepalingen uit de algemene voorwaarden niet akkoord
zijn, dan wordt geacht dat de wederpartij akkoord gaat met eventuele aanvullingen en wijzigingen. Bij de melding
van wijzigingen en aanvullingen, vermeldt BRYCK® de reden daartoe.

 


Artikel 6 Aard producten en bekendheid


Wederpartij verklaart bekend te zijn met de aard van de producten van BRYCK®, in het bijzonder met betrekking tot
de artistieke aard. Voorts wordt voorondersteld dat de wederpartij – voorafgaand aan het sluiten van de
overeenkomst – zich heeft verdiept in de aard van de producten van BRYCK®. De wederpartij verklaart bekend te
zijn met de producten, door de producten op de website te bestuderen en/of de producten te bestuderen in de
showroom van BRYCK®. Indien nodig kan de wederpartij bij BRYCK® vragen om een sample/monster. De aard van
het sample/monster wordt bepaald door BRYCK®. Indien de wederpartij niet vraagt om een sample, wordt
verondersteld dat de wederpartij zich voldoende heeft verdiept in de aard van de producten.
De producten van BRYCK® zijn auteursrechtelijk beschermd. De producten zijn samengesteld en ontworpen door
BRYCK®. De producten zijn origineel en mogen niet zonder toestemming en/of goedkeuring van BRYCK® worden
verkocht, nagemaakt, gekopieerd of tentoongesteld worden. Het is niet toegestaan om – zonder voorafgaande
toestemming van BRYCK - teksten, afbeeldingen, beeldmerken, ontwerpen, producten, tekeningen, en/of andere
auteursrechtelijk beschermd materiaal te publiceren (zowel print als online), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te
slaan of op een andere wijze openbaar te maken.
De verkoop van de producten van BRYCK® via een dealer geschiedt uitsluitend op basis van een overeenkomst, welke
voorafgaand aan de verkoop bij de dealer dient te zijn gesloten. Indien de wederpartij een dealer is en voornemens
is zich in die hoedanigheid te vestigen, dient zij dit vóór het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken aan
BRYCK®.

BRYCK® verbindt zich jegens de wederpartij de goederen te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en
hoeveelheid zoals deze in de offerte en/of overeenkomst zijn omschreven.
BRYCK® staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel welke de koper beoogd, ook niet als dat
doel aan BRYCK® kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

 

Artikel 7 Verpakking en bezorging


BRYCK® verbindt zich jegens de wederpartij de producten behoorlijk te verpakken. De producten worden als één
geheel verpakt en bezorgd. Bij een consument c.q. natuurlijk persoon bezorgt BRYCK® de producten op het
bezorgadres.

 


Artikel 8 Betaling


Tenzij anders overeengekomen, betaalt de consument c.q. natuurlijk persoon bij het doen van de bestelling via de
webshop van BRYCK®. De wijze van betaling tussen de wederpartij, welke een onderneming is, wordt nader bepaald
bij het aangaan van de overeenkomst. Doorgaans geschiedt dat in delen, waarbij een deel van de betaling vooraf
aan de bestelling wordt gedaan en de rest van het bedrag wordt betaald bij aflevering van de bestelling.
BRYCK® behoudt zich het recht om een bankgarantie te verlangen van de wederpartij. Op het eerste verzoek van
BRYCK® geeft de wederpartij een bankgarantie.

 


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, eigendomsoverdracht en risico


BRYCK® behoudt het recht van eigendom (eigendomsvoorbehoud) van alle producten die zij levert. Het eigendom
van de producten gaat pas over op het moment dat de wederpartij heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen. Daaronder dient in ieder geval ook te worden verstaan de plicht tot
schadevergoeding, zoals bepaald in de overeenkomst of voortvloeit uit deze algemene voorwaarden dan wel zoals
deze schadevergoedingsplicht volgt uit de wet
Het eigendomsvoorbehoud is ondeelbaar. Te weten het eigendomsrecht blijft in zijn geheel rusten op de producten
totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan al diens verplichtingen, ook als de wederpartij een deel van zijn
contractuele of wettelijke plicht heeft voldaan. Ter verduidelijking, indien de wederpartij 50% van de
overeenkomstprijs heeft betaald, dan wordt het evenredig deel van het eigendomsrecht niet overgedragen.
Het eigendom van de producten wordt overgedragen op het moment dat de wederpartij heeft voldaan aan alle
verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst en de wet.
Indien de wederpartij een consument is, waarbij de bestelling wordt geplaatst via de webshop van BRYCK® en de
wederpartij voorafgaand aan de bezorging de prijs van de producten heeft voldaan, dan gaat het eigendomsrecht
over op de wederpartij op het moment dat het erf van de wederpartij wordt betreden en de overdracht plaatsvindt.
De risico overgang, welke gepaard gaat met het eigendomsrecht van de producten, vindt plaats op het moment van
bezorging, in het bijzonder op het moment dat de producten bij bezorging zich op het erf van de wederpartij
bevinden. Indien BRYCK® binnenshuis bezorgt, daaronder wordt ook begrepen bezorging in de tuin van de
wederpartij, dan vindt de risico overgang op de wederpartij op dat moment plaats.

 

 

Artikel 10 Beslag


Alle producten worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Het is derhalve niet mogelijk om beslag te leggen op
de producten, althans niet zolang de wederpartij nog niet heeft voldaan aan alle verplichtingen. Indien gepoogd
wordt om beslag te leggen, in het bijzonder als er bodembeslag wordt gelegd door de fiscus, dan stelt de wederpartij
BRYCK® daarover onverwijld over in kennis. De wederpartij dient de fiscus op de hoogte te stellen van het
eigendomsvoorbehoud en BRYCK® onverwijld in gelegenheid te stellen om haar eigendomsvoorbehoud aan de fiscus
te melden. De wederpartij stelt BRYCK® in de gelegenheid om de producten op te halen c.q. te doen laten
verwijderen van het grond van de wederpartij.

 


Artikel 11 Medewerking wederpartij en gegevens


De wederpartij geeft aan BRYCK® alle benodigde informatie welke BRYCK® nodig heeft of nodig zal hebben om
deugdelijke uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Onder benodigde informatie valt in ieder geval, als
het gaat om een rechtspersoon, de naam van het bedrijf, waar het bedrijf gevestigd is, het bezorgadres, het
factuuradres en de persoon die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigd. Indien de wederpartij een
natuurlijk persoon is, wordt in ieder geval vermeld de bezorginformatie, de betaalinformatie, het factuuradres en
de wijze van betaling.
De informatie die BRYCK® nodig acht om deugdelijk uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven, wordt tijdig
door de wederpartij afgegeven. Indien de benodigde informatie door de wederpartij niet tijdig wordt afgegeven,
behoudt BRYCK® zich het recht voor om de op haar rustende verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij
de benodigde informatie geeft.

 


Artikel 12 Bekendmaking samenwerking met derden


In het geval de wederpartij, zijnde in relatie tot B2B, zich allieert met een partij welke soortgelijke of dezelfde
producten als BRYCK® vervaardigt/verkoopt, dan zal de wederpartij BRYCK® terstond c.q. zo spoedig mogelijk
daarover op de hoogte stellen. BRYCK® houdt zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten dan wel
gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten en/of de overeenkomst te kunnen ontbinden, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist.

 


Artikel 13 Opschorten verplichtingen door wederpartij


Het is de wederpartij niet toegestaan enige verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten,
tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is.
Artikel 14 Opschorten verplichtingen door BRYCK®
Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen zoals deze uit de overeenkomst voortvloeien,
dan behoudt BRYCK® het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij (deugdelijk) aan haar
verplichtingen voldoet dan wel zodra er voldoende zekerheid is gesteld door de wederpartij voor (deugdelijke)
nakoming.

 

 

Artikel 14 Opschorten verplichtingen door BRYCK®


Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen zoals deze uit de overeenkomst voortvloeien,
dan behoudt BRYCK® het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij (deugdelijk) aan haar
verplichtingen voldoet dan wel zodra er voldoende zekerheid is gesteld door de wederpartij voor (deugdelijke)
nakoming.

 

 

Artikel 15 Overdraagbaarheid rechten


Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van BRYCK® rechten en/of verplichtingen uit de
overeenkomst in zijn geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden. Zulks heeft eveneens
goederenrechtelijke werking.

 


Artikel 16 Prijs


De producten van BRYCK® zullen worden verkocht tegen de prijs zoals deze in de overeenkomst is overeengekomen.
De prijs voor de producten zijn exclusief BTW, en zonder een eventuele meerwerkprijs, tenzij een en ander
ondubbelzinnig en schriftelijk anders overeengekomen is. De prijzen voor een natuurlijke persoon worden vermeld
inclusief de BTW.

 


Artikel 17 Prijswijziging


BRYCK® behoudt zich het recht voor om de prijs van diens producten op ieder gewenst moment te wijzigen. In het
geval van een prijswijziging zal BRYCK® dat zo spoedig mogelijk vóór de daadwerkelijke prijswijziging, melden aan de
wederpartij.

 


Artikel 18 Meerwerk


In beginsel verricht BRYCK® de werkzaamheden voor de prijs zoals deze bij de overeenkomst is bepaald. Indien
BRYCK® aanvullende werkzaamheden dient te verrichten, welke buiten de overeenkomst vallen, dan kan BRYCK®
daar een meerwerkprijs voor rekenen. De hoogte van de meerwerkprijs zal vooraf aan de wederpartij worden
gemeld. BRYCK® behoudt zich het recht voor om het meerwerk door te belasten op basis van nacalculatie.

 


Artikel 19 Betaaltermijn


De betaling van de wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, geschiedt bij het doen van de bestelling op de
webshop van BRYCK®. De betaling voor de producten van BRYCK® dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen,
gerekend vanaf de offertedatum, tenzij tussen BRYCK® en de wederpartij een ander specifieke betaaldatum
schriftelijk is overeengekomen. Dan dient de betaling op die specifieke betaaldatum te geschieden.
De betaaldatum is een fatale betaaltermijn. Indien de betaaldatum is verstreken zonder dat de wederpartij het
bedrag heeft betaald, is de wederpartij in verzuim zonder dat daar aan voorafgaand een ingebrekestelling voor hoeft
te worden uitgebracht, voor of namens BRYCK®. In dat geval behoudt BRYCK® het recht om het bedrag te verhogen
met de wettelijke (handels) rente alsmede met de gerechtelijke – en buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat
voorafgaand een sommatie nodig is. In het geval de wederpartij een consument is, dan zal na het verstrijken van de
betaaldatum een ingebrekestelling worden verstuurd, waarna de wettelijke incassokosten zullen worden gerekend.

 

 

Artikel 20 Verzendkosten, retourkosten en verrekening


De kosten voor verzending van de producten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij dat schriftelijk anders is
overeengekomen. De kosten voor de retourzending zijn eveneens voor de wederpartij, tenzij dat schriftelijke anders
overeengekomen is.
In het geval van retourneren van producten behoudt BRYCK® zich het recht voor om de kosten van retourzending,
indien die kosten door de wederpartij worden gedragen, te verrekenen met de betaling die door de wederpartij is
voldaan. Het restant zal BRYCK® afdragen met behulp van de gegevens welke de wederpartij bij het sluiten van de
overeenkomst heeft afgegeven.

 


Artikel 21 Niet-nakoming door wederpartij


Indien de wederpartij enige verplichtingen zoals die uit de overeenkomst voortvloeien, niet nakomt of niet
deugdelijk nakomt, is BRYCK® gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk gerechtelijk of
buitengerechtelijk te ontbinden. BRYCK® behoudt het recht om nakoming te vorderen of vergoeding van de schade
te vorderen, welke schade is ontstaan door ontbinding of opschorting van de overeenkomst. BRYCK® kan nooit
gehouden worden om enige schadevergoeding te betalen aan de wederpartij.

 


Artikel 22 Niet-nakoming door BRYCK®


Indien BRYCK® enige verplichtingen zoals die uit de overeenkomst voortvloeit, niet nakomt, dient de wederpartij
BRYCK® per aangetekende brief in gebreke te stellen. BRYCK® heeft dan gedurende 14 kalenderdagen de
mogelijkheid om de verplichtingen (deugdelijk) na te komen. Indien BRYCK® niet, dan wel niet binnen de 14
kalenderdagen, reageert, dient de wederpartij BRYCK® per aangetekende brief in verzuim te stellen, waarna de
wederpartij zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst kan ontbinden.

 


Artikel 23 Ontbinding


BRYCK® heeft elk recht om de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden op schriftelijke of mondelinge wijze
– zonder dat daar een ingebrekestelling of een sommatie aan vooraf gaat, indien:
- De wederpartij tekortschiet en in verzuim is geraakt met betrekking tot haar verplichtingen welke uit de
overeenkomst voortvloeien,
- Er surseánce van betaling is aangevraagd,
- Er faillissement is aangevraagd, is uitgesproken of dreigt te worden uitgesproken,
- Er beslag wordt gelegd onder de wederpartij dan wel dat de wederpartij de bedrijfsvoering staakt of op
andere wijze fuseert, gaat fuseren, wordt overgenomen of dreigt te worden overgenomen.
Voor de wederpartij die een natuurlijk persoon is, geldt dat de wijze van ontbinding van de overeenkomst op gelijke
wijze geschiedt als de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

 


Artikel 24 Vrijwaring door wederpartij


De wederpartij vrijwaart BRYCK® voor iedere schade, inclusief gevolgschade. BRYCK® aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid die het gevolg is van haar handelen en nalaten, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove
schuld.

 

 

Artikel 25 Aansprakelijkheid en overmacht


In het geval van overmacht is BRYCK® niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij lijdt, dan wel zal gaan
lijden. Onder overmacht wordt verstaan alles dat buiten de invloedssfeer ligt van BRYCK®, of omstandigheden of
gebeurtenissen die buiten de controle en macht van BRYCK® liggen.
Voor de vraag of er al dan niet sprake is van overmacht, maakt het niet uit of de omstandigheden of gebeurtenissen
voorzienbaar zijn of waren op het moment dat de overeenkomst is gesloten.
BRYCK® kan niet gehouden worden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien zij daartoe niet
in staat is of daarin wordt gehinderd door overmacht. Daaronder wordt in ieder geval begrepen: omstandigheden
waardoor BRYCK® niet op verantwoorde wijze uitvoer kan geven aan de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot
het geval van (burger)oorlog, overheidsmaatregelen (al dan niet betrekking hebbende op COVID-19 dan wel andere
vormen van COVID-19 of andere ziekten, quarantaines enzovoort), stakingen, weersomstandigheden, brand of
diefstal.
Mogelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot het orderbedrag dat in de overeenkomst is opgenomen, op basis
waarvan BRYCK® de producten aanbiedt. In alle gevallen is de termijn waarbinnen BRYCK® kan worden aangesproken
voor de aansprakelijkheid van enige schade beperkt tot zes maanden. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon
is, is die termijn beperkt tot één jaar.

 


Artikel 26 Koop op afstand


Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is en de producten op afstand koopt, te weten via de webshop van
BRYCK®, dan geldt de onderhavige bepaling. Er is geen sprake van koop op afstand indien de wederpartij de
producten voorafgaand aan de bestelling heeft kunnen bekijken en bestuderen in de showroom van BRYCK®. De
bedenktijd is meteen ook de herroepingstermijn.
De wederpartij zijnde een natuurlijke persoon mag de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
voor een periode van 14 dagen na levering, zonder opgave van redenen ontbinden. BRYCK® mag vragen naar de
reden van ontbinding maar de wederpartij kan daartoe niet tot antwoorden verplicht worden.
Indien de levering in verschillende pakketten en op verschillende tijdstippen wordt geleverd, en zij onderdeel
uitmaken van één product of één bestelling, dan vangt de 14-dagen herroepingstermijn aan op het moment dat het
laatste (deel van het) product is geleverd.

 


Artikel 27 Verplichtingen wederpartij bij koop op afstand


De wederpartij zijnde een natuurlijk persoon dient zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakkingen. De
wederpartij zal het product hooguit uitpakken dan wel gebruiken, voor zover dat nodig is om de kwaliteit, aard en
kenmerken van het product te kunnen onderzoeken en vast te stellen. De mogelijkheid van onderzoeken van het
product is niet meer of uitgebreider dan de mogelijkheid die de wederpartij zou hebben gehad als zij het product in
de showroom zou hebben bekeken.
De wederpartij is aansprakelijk voor enige waardevermindering van het product, indien het onderzoeken en
vaststellen van de aard van het product groter of uitgebreider is dan het onderzoek zoals in dit artikel is bepaald.
BRYCK® zal de wederpartij terstond, althans binnen 1 week na het ontvangen van de retourzending, hiervan op de
hoogte stellen en de waardevermindering bepalen.

 

 

Artikel 28 Inroepen van het herroepingsrecht


De wederpartij zijnde een natuurlijk persoon, dient binnen 14 dagen na de levering van het product zijn
herroepingsrecht in te roepen. De wijze van herroeping zal in de order-bevestigingsmail aan de wederpartij bekend
worden gemaakt. De wederpartij dient op ondubbelzinnige en in duidelijke bewoordingen kenbaar te maken dat zij
gebruik wil maken van haar herroepingsrecht.
BRYCK® zal spoedig, althans binnen 14 dagen na kennisgeving van de wederpartij dat zij haar herroepingsrecht
inroept, kenbaar maken welke wijze van retourzending wordt gehanteerd. De kosten voor de retourzending liggen
bij de wederpartij, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. BRYCK® zal voor de retourzending
kosten per colli in rekening brengen en dit voorafgaand via mail of schriftelijk doorgeven.
Het product wordt compleet toegezonden. De wederpartij zal zich inspannen om de producten op juiste wijze en in
de oorspronkelijke verpakking retour te zenden. Bij het inroepen van het herroepingsrecht worden alle overige
overeenkomsten die annex zijn aan de hoofdovereenkomst, eveneens ontbonden.
De wederpartij kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, welke als bijlage aan deze algemene
voorwaarden wordt gevoegd.

 


Artikel 29 Retentierecht


Het is de wederpartij niet toegestaan een beroep te doen op diens retentierecht, tenzij er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van BRYCK®.

 


Artikel 30 Vertragingsschade


Indien de wederpartij te laat betaalt, dan is de wederpartij aan BRYCK® een vertragingsschade van 1% over het
bedrag uit de overeenkomst, per maand verschuldigd.

 


Artikel 31 Incasso- en proceskosten


De wederpartij is aansprakelijk voor alle werkelijk gemaakte juridische kosten die BRYCK® moet maken, op grond
van art. 242 Rechtsvordering. De aansprakelijkheid van de wederpartij voor de werkelijk gemaakte juridisch kosten
van BRYCK® geldt zowel in het geval BRYCK® de eisende partij is als in het geval BRYCK® de gedaagde partij is, in het
geval van een gerechtelijke procedure.
De wederpartij is aansprakelijk voor de wettelijke incassokosten, wettelijke (handels) rente, de buitengerechtelijke
kosten en proceskosten indien BRYCK® de eisende partij is. De wederpartij is aansprakelijke voor de wettelijke
incassokosten, wettelijke rente, de buitengerechtelijke kosten en proceskosten indien BRYCK® de gedaagde partij is,
waaronder mede begrepen de kosten van de vrijwaring.

 

 

Artikel 32 Garantietermijn


De wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een garantietermijn van één jaar op de door BRYCK® geleverde
producten. De wederpartij, zijnde een rechtspersoon, heeft een garantietermijn van drie maanden. De verleende
garantie ziet uitsluitend op normaal gebruik van de producten. Indien de wederpartij het product niet gebruikt zoals
het normaal gebruik met zich mee brengt, dan vervalt de garantie. Alles dat buiten het normale gebruik ziet, heeft
tot consequentie dat de garantie niet wordt verleend en daarmede vervalt.

 

 

Artikel 33 Klachtenregeling


Indien de wederpartij een klacht heeft, dan dient de wederpartij deze klacht in bij BRYCK®. Partijen zullen zich
inspannen om tot een overeenstemming te komen met betrekking tot een oplossing. De klacht wordt per e-mail
ingediend bij BRYCK® via welkom@bryck.nl. Bij het indienen van de klacht vermeldt de wederpartij het
ordernummer (bij gebreke van een ordernummer, de producten van de bestelling), de aard van de klacht en de
gewenste oplossing. BRYCK® zal zich inspannen de klacht, als deze gegrond blijkt, op te lossen. Het volgen van deze
klachtenregeling is een voorwaarde voordat BRYCK® in rechte betrokken kan worden.

 


Artikel 34 Geldigheid en rechtskracht van de algemene voorwaarden


De wederpartij en BRYCK® verbinden zich uitvoering te geven aan de artikelen uit deze algemene voorwaarden. Het
uitgangspunt van partijen is dat de algemene voorwaarden geldig zijn en rechtskracht hebben. Indien geconstateerd
wordt dat een van deze algemene voorwaarden niet geldig blijkt, doordat de vernietiging wordt ingeroepen dan wel
dat een van deze algemene voorwaarden nietig blijkt, verbinden partijen zich om een soortgelijke bepaling over een
te komen die wel geldig is en rechtskracht heeft.

 


Artikel 35 Meerderjarigheid


De wederpartij verklaart meerderjarig te zijn. In het geval de wederpartij minderjarig is, dan zorgt de wederpartij
ervoor dat zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger meeondertekend.

 


Artikel 36 Intellectuele eigendom


Voor zover de producten van BRYCK® beschermd zijn door het intellectueel eigendom, berust het intellectuele
eigendomsrecht bij BRYCK® en niet bij de wederpartij.

 


Artikel 37 Overdragen rechten intellectuele eigendom


Indien, onverhoopt, de verdeling van het intellectuele eigendomsrecht niet is gevestigd bij BRYCK®, dan verbindt de
wederpartij zich om medewerking te verlenen voor overdracht van die rechten aan BRYCK®.

 


Artikel 38 Boetebeding


De wederpartij verbindt zich om de bepalingen uit deze algemene voorwaarden na te leven. Indien de wederpartij
een bepaling niet naleeft, dan verbeurt zij een boete van € 150, - voor elke dag dat deze bepaling niet wordt
nageleefd en voor elke (afzonderlijke) overtreding.

 


Artikel 39 Verwerken van gegevens


BRYCK® verbindt zich de gegevens van de wederpartij te verwerken met in achtneming van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In het geval dat er sprake is van een
data lek, meldt BRYCK® dat terstond bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en volgt de gegeven instructies.

 

 

Artikel 40 Toepasselijk recht


Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst zijn van toepassing het Nederlands recht.

 


Artikel 41 Bevoegdheid rechter


Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst en eventueel ontstane geschillen voortvloeiende uit de
overeenkomst, is met uitsluiting bevoegd de Nederlandse rechter te Leeuwarden.